Miljö

En golfbana är nästan alltid mer eller mindre konstgjord. Ursprunget - linksbanorna i Storbritannien - är de mest naturliga, men kopior av dessa på fel platser är helt fel och onaturligt. Numera utnyttjar banarkitekterna oftast befintlig naturlig miljö och växtlighet och låter banan smälta in i landskapet.
 
Ramkvillas golfbana har utnyttjat vissa delar av den tidigare naturen på platsen, men eftersom det fanns åkrar på en del av arealen, blev det nödvändigt att göra förändringar. Bland de mer märkbara är tillkomsten av några dammar. Dessa fungerar som dränering av överskottsvatten, som blickfång, som hinder och även som rastställen för fåglar. Dammarna kommer efter hand att få växtlighet och djurliv - och ge intryck av att vara helt naturliga gamla vattensamlingar.
 
Viss plantering av träd, buskar och örter är planerad under de första åren. Dels för att öka lummigheten i landskapet, dels för att fungera som hjälp under golfspelet (i vissa fall kanske som avsiktliga hinder?).
 
Björkarna på 9:an och granarna mellan 3:an och 8:an är, en del i detta långsiktiga arbete. I första hand skall plantor som hör hemma naturligt i landskapet användas, men några arter med annat ursprung kommer också att finnas - men kriteriet är att de inte kommer att står ut som udda och främmande. Golfbanan är redan en skönhet. En skönhet som ytterligare kan förbättras genom lite make-up.
 
Miljöarbete betyder också restriktivitet när det gäller gödsling och bekämpning av ogräs, skadedjur och växtsjukdomar. Ramkvilla GK följer de direktiv som finns om detta.
I vattenskyddsområdet (hål 3 och hål 8) är det ännu större krav på vilka medel som får användas.
 
Eftersom en golfbana (greener och fairways) är en nästintill monokultur, som är mer känslig för skadeangrepp än andra odlingar, kan det inte undgås att viss (godkänd) bekämpning måste genomföras ibland. Rätt skött med vattning, dressning, gödsling, klippning, dränering, handrensning och daglig kontroll, kan man dock slippa ta till oönskade medel.
 
På denna sida ska vi försöka följa miljöarbetet på banan och hoppas att vi kommer att leva upp till SGF:s miljökriterier.

Fåglar

SGF satsar mycket på miljön på våra golfbanor. Bl.a. vill man att vi utökar bomöjligheterna för de fåglar som finns och kan komma att finnas vid och omkring banan. Ramkvillas Golfbana har plats för många holkar för en mängd arter, men det finns inga!
 
Vi uppmanar alla hemmasnickrare att ställa upp. Gör knipholkar (kan också rymma storskrak, kattuggla, kaja och skogsduva), starholkar, flugsnapparholkar, mesholkar och kanske specialholkar för rödstjärt och trädkrypare. Träd att hänga upp dem i finns det gott om.
 
Storskarv  Häger  Vit stork (11/5-06)  Sångsvan  Sädgås  Grågås  Kanadagås  Gräsand  Knipa  Storskrake  Bivråk  Duvhök
Sparvhök  Brun kärrhök  Ormvråk  Fiskgjuse  Tornfalk  Lärkfalk  Stenfalk  Orre  Fasan  Trana  Bergfink  Mindre korsnäbb
Skrattmås  Fiskmås  Gråtrut  Fisktärna  Skogsduva  Ringduva  Gök  Berguv  Sparvuggla  Kattuggla  Tornseglare  Gröngöling
Spillkråka  Större hackspett  Mindre hackspett  Göktyta  Sånglärka  Ladusvala  Hussvala  Trädpiplärka  Ängspiplärka  Järnsparv  Rödhake  Gulsparv  Sädesärla  Svarthätta  Lövsångare  Kungsfågel  Svartvit flugsnappare  Stjärtmes  Entita  Talltita  Tofsmes
Svartmes  Blåmes  Talgoxe  Nötväcka  Trädkrypare  Törnskata  Stenskvätta  Nötskrika  Skata  Kaja  Kråka  Korp  Stare  Pilfink
Bofink  Sävsparv  Snösparv  Mindre strandpipare  Ljungpipare  Tofsvipa  Enkelbeckasin  Dvärgbeckasin Morkulla  Storspov
Gluttsnäppa  Skogssnäppa  Strandskata  Rödstjärt  Buskskvätta  Stenskvätta  Koltrast  Björktrast  Taltrast  Rödvingetrast
Dubbeltrast  Sävsångare  Ärtsångare  Trädgårdssångare  Sidensvans  Gärdsmyg  Grönfink  Grönsiska  Domherre  Storlom